Behandlingsmetoder

Vår personal uppmuntrar och stöttar flickorna när de har ett bra beteende samtidigt som vi noga uppmärksammar och pratar om förbättringsområden genom hela vistelsen hos oss. Vi vill skapa de strukturer dessa flickor ofta saknar och ge dem social färdighetsträning och träning i praktiska vardagssysslor. Vi ger dem struktur i vardagen kring sysselsättning, fritid, kost och hälsa.  

Vi har regelbundna familjesamtal/nätverkssamtal med flickorna, föräldrarna eller annan närstående. Dessa utgår från familjeterapeutiska teorier och hjälper familjerna att få en fungerande kommunikation och tilltro till varandra. Vi uppmuntrar flickan att träffa sin familj för samtal ofta. 

Vi utformar en genomförandeplan tillsammans med flickan och nätverket utifrån den vårdplan som socialtjänsten har utformat. Genomförandeplanen följs upp i möten med respektive flicka, föräldrar och med socialtjänsten.

Flickans egen medverkan i planering för behandling och samtal är avgörande. Då kan flickan få en känsla av sammanhang i sin vistelse hos oss och hon kan se sina egna styrkor och det förändringsarbete hon själv, KuddbyÄng och flickans nätverk kan göra tillsammans.  

Vi använder oss av evidensbaserade metoder som har god måluppfyllelse. Exempel på detta är KBT-inriktade metoder och nätverksteori.

Psykologutredning och terapi


Psykolog

Villa KuddbyÄng har ett samarbetsavtal med legitimerad psykolog när det gäller utredningar. Utredningar sker alltid under medgivande av socialtjänst, flicka och vårdnadshavare. Behov av psykologutredning kan föreligga i fall då man misstänker någon psykologisk diagnos, trauman såsom sexuellt utnyttjande eller våld och hot om våld. Det kan också finnas grund för utredning om man misstänker någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller för att utesluta sådan.


KBT-terapeut

Villa KuddbyÄng samarbetar med utbildad KBT-terapeut med gedigen erfarenhet inom målgruppen. Terapeuten arbetar med varierande problematik, till exempel traumabearbetning, ångestreduktion, fobier, ätstörning eller självskadebeteende. Vår terapeut har mångårig erfarenhet av terapeutiska samtal.