Mottagande

Vi vill skapa en så bra start från början med flickor som har funderingar på att flytta till oss under en tid. Genom att ses innan och tala om behov och önskemål kan vi på bästa sätt nå de förväntningar flickan och familjen har. Det är också viktigt i måluppfyllelsen för behandling och boende.


Studiebesök och samtal

Innan flytt till Villa KuddbyÄng sker så tycker vi det är bra om flickan har varit på besök med anhörig och placeringsansvarig person inom socialtjänsten. Flickan och familjen får möjlighet att se närmiljöer, lokaler, tilltänkt rum, träffa personal och eventuella andra flickor. Vid besöket informerar vi flickan och anhörig om rutiner och hur en dag kan se ut på Villa KuddbyÄng. Information om skolmöjligheter ges och även möjlighet att besöka Vikbolandsskolan. Vi vet dock av erfarenhet att det ibland kan var svårt att genomföra dessa besök innan placering. Det kan bero på snabba placeringsbeslut eller geografiska hinder. 


Önskemål och målsättning av behandling

Efter studiebesöket tror vi att det är viktigt att flickan och familjen ges plats för tankar och funderingar, frågor om boende och vård. Vi står till förfogande och svarar gärna på frågor under den tiden. Familjen kan då även delge önskemål om behandling och behov som flickan och anhöriga kan ha. Då kan vi, innan inskrivning, förbereda och ta de vårdkontakter, skolkontakter eller andra kontakter som behövs.


Inskrivning

När flickan och föräldrarna eller anhörig tillsammans med placerande socialtjänst beslutat sig  för Villa KuddbyÄng genomför vi ett inskrivningssamtalet. Vid inskrivning sker ett samtal med tilltänkt kontaktperson (personal på Villa KuddbyÄng) och föreståndare, där information om situationen för just den specifika flickan ges. Vårdplan och genomförandeplan påbörjas och slutförs inom en månad och skickas till ansvarig socialtjänst. Till en början bereds flickan tid att landa på boendet och tillsammans med flickan byggs succesivt hennes dagliga aktivitetsschema upp.

ADAD intervju

I ett inledande skede vill vi på KuddbyÄng kartlägga ungdomarna som kommer till oss. Som ett komplement till eventuell psykologutredning använder vi oss av ADAD. ADAD är en bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik som används vid intervju. Metoden kan användas i utredningsarbete, vid behandlingsplanering och för uppföljning och utvärdering. Den är evidensbaserad. ADAD ger ungdomen möjlighet att få ge en bild över sina styrkor och svårigheter. Man får en bra kartläggning över ungdomens fysiska hälsa, som vi av erfarenhet vet inte är så bra bland ungdomar som placeras. Man får också en bra kartläggning över ungdomens fritid/vänner, psykiska hälsa, brottslighet, missbruk och framförallt hur de tidigare har upplevt skolan.