Klient

Vad är ett HVB hem?
HVB är en förkortning för: hem för vård och boende.
Hit kan man flytta om man själv, familjen eller socialtjänsten tänker att man behöver extra mycket hjälp och stöttning kring till exempel skola, relationer,  psykisk ohälsa, självskadebeteende eller liknande. 
Flickor som bor hos oss är 12 till 16 år som placeras på frivillig grund enligt Socialtjänstlagen (SoL) alternativt tvingande enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Du har rättigheter när du bor på HVB. Du kan läsa om dem på IVO´s hemsida.
https://ivo.se/privatpersoner/for-dig-som-ar-barn-eller-ungdom/bou-start/dina-rattigheter/du-som-bor-pa-hvb/